ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است
0
سبد خرید شما خالی است

لیست شهریه دوره های فنی و حرفه ای 1403

شهریه دوره های فنی و حرفه ای 1403

شهریه دوره های فنی و حرفه ای آموزشگاه فنی نو شامل موارد ذیل می باشد. برای استفاده از تخفیفات می توانید در دوره های آنلاین شرکت کرده و در منزل یا محل کار خود مهارت های فنی و حرفه ای را بیاموزید و مدرک معتبر فنی و حرفه ای را دریافت کنید.

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته معماری

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

5,300,000 تومان

3,800,000 تومان

6,800,000 تومان

40 ساعت

6,800,000 تومان

4,800,000 تومان

8,800,000 تومان

60 ساعت

7,500,000 تومان

5,300,000 تومان

9,700,000 تومان

30 ساعت

7,800,000 تومان

5,500,000 تومان

10,100,000 تومان

50 ساعت

8,600,000 تومان

6,200,000 تومان

11,200,000 تومان

60 ساعت

6,100,000 تومان

4,300,000 تومان

7,900,000 تومان

50 ساعت

9,600,000 تومان

6,700,000 تومان

12,500,000 تومان

30 ساعت

7,600,000 تومان

5,300,000 تومان

9,900,000 تومان

20 ساعت

5,600,000 تومان

4,000,000 تومان

7,200,000 تومان

15 ساعت

6,900,000 تومان

4,500,000 تومان

9,300,000 تومان

15 ساعت

5,400,000 تومان

3,800,000 تومان

6,000,000 تومان

8 ساعت

5,600,000 تومان

4,000,000 تومان

7,200,000 تومان

12 ساعت

5,600,000 تومان

4,000,000 تومان

7,200,000 تومان

12 ساعت

5,600,000 تومان

4,000,000 تومان

7,200,000 تومان

20 ساعت

7,600,000 تومان

5,300,000 تومان

9,900,000 تومان

30 ساعت

12,600,000 تومان

6,800,000 تومان

12,400,000 تومان

60 ساعت

13,700,000 تومان

9,600,000 تومان

17,800,000 تومان

80 ساعت

17,300,000 تومان

12,100,000 تومان

22,500,000 تومان

50 ساعت

14,500,000 تومان

10,200,000 تومان

18,800,000 تومان

60 ساعت

17,500,000 تومان

12,200,000 تومان

22,700,000 تومان

30 ساعت

12,800,000 تومان

8,900,000 تومان

16,600,000 تومان

70 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته فناوری اطلاعات

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

3,700,000 تومان

2,500,000 تومان

4,800,000 تومان

60 ساعت

2,400,000 تومان

1,600,000 تومان

4,000,000 تومان

30 ساعت

5,500,000 تومان

3,800,000 تومان

7,100,000 تومان

40 ساعت

3,800,000 تومان

2,500,000 تومان

4,800,000 تومان

30 ساعت

6,600,000 تومان

4,600,000 تومان

8,600,000 تومان

40 ساعت

4,100,000 تومان

2,900,000 تومان

5,300,000 تومان

20 ساعت

5,600,000 تومان

3,800,000 تومان

7,100,000 تومان

20 ساعت

4,600,000 تومان

3,100,000 تومان

6,400,000 تومان

30 ساعت

2,400,000 تومان

1,600,000 تومان

4,000,000 تومان

30 ساعت

4,900,000 تومان

3,500,000 تومان

6,400,000 تومان

60 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

12 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

12 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

12 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

12 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

12 ساعت

3,200,000 تومان

2,200,000 تومان

4,200,000 تومان

30 ساعت

5,300,000 تومان

3,800,000 تومان

6,800,000 تومان

40 ساعت

4,100,000 تومان

2,900,000 تومان

5,300,000 تومان

40 ساعت

6,100,000 تومان

4,100,000 تومان

7,900,000 تومان

40 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته مکانیک

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

7,700,000 تومان

5,300,000 تومان

10,000,000 تومان

60 ساعت

13,200,000 تومان

9,200,000 تومان

17,200,000 تومان

30 ساعت

4,500,000 تومان

3,150,000 تومان

5,900,000 تومان

40 ساعت

3,800,000 تومان

2,600,000 تومان

4,900,000 تومان

30 ساعت

14,800,000 تومان

10,300,000 تومان

19,200,000 تومان

40 ساعت

8,800,000 تومان

6,100,000 تومان

11,400,000 تومان

20 ساعت

6,200,000 تومان

4,300,000 تومان

8,000,000 تومان

20 ساعت

5,700,000 تومان

4,000,000 تومان

7,400,000 تومان

30 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

30 ساعت

7,000,000 تومان

4,900,000 تومان

9,100,000 تومان

60 ساعت

11,000,000 تومان

7,700,000 تومان

14,300,000 تومان

30 ساعت

2,500,000 تومان

1,700,000 تومان

3,200,000 تومان

12 ساعت

3,200,000 تومان

2,200,000 تومان

4,100,000 تومان

12 ساعت

27,000,000 تومان

18,900,000 تومان

35,100,000 تومان

30 ساعت

22,000,000 تومان

15,400,000 تومان

28,600,000 تومان

28 ساعت

3,500,000 تومان

2,400,000 تومان

4,500,000 تومان

12 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

16 ساعت

5,100,000 تومان

3,500,000 تومان

6,600,000 تومان

16 ساعت

19,900,000 تومان

14,000,000 تومان

25,800,000 تومان

40 ساعت

5,100,000 تومان

3,500,000 تومان

6,600,000 تومان

20 ساعت

4,100,000 تومان

3,400,000 تومان

5,600,000 تومان

15 ساعت

9,750,000 تومان

7,100,000 تومان

11,100,000 تومان

20 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته برق

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

16,000,000 تومان

11,200,000 تومان

22,800,000 تومان

40 ساعت

11,800,000 تومان

7,900,000 تومان

14,800,000 تومان

30 ساعت

11,500,000 تومان

7,500,000 تومان

14,500,000 تومان

20 ساعت

1,700,000 تومان

1,300,000 تومان

2,000,000 تومان

20 ساعت

11,000,000 تومان

7,700,000 تومان

14,300,000 تومان

50 ساعت

11,000,000 تومان

7,700,000 تومان

14,300,000 تومان

50 ساعت

4,600,000 تومان

3,200,000 تومان

6,000,000 تومان

30 ساعت

3,900,000 تومان

2,800,000 تومان

5,100,000 تومان

30 ساعت

13,800,000 تومان

6,700,000 تومان

16,000,000 تومان

40 ساعت

14,800,000 تومان

10,400,000 تومان

19,200,000 تومان

40 ساعت

8,800,000 تومان

6,200,000 تومان

11,400,000 تومان

30 ساعت

16,500,000 تومان

11,500,000 تومان

21,500,000 تومان

18 ساعت

4,100,000 تومان

2,900,000 تومان

5,300,000 تومان

12 ساعت

14,000,000 تومان

9,800,000 تومان

18,200,000 تومان

20 ساعت

9,500,000 تومان

7,500,000 تومان

12,500,000 تومان

20 ساعت

8,800,000 تومان

6,300,000 تومان

11,300,000 تومان

20 ساعت

7,300,000 تومان

5,200,000 تومان

9,500,000 تومان

20 ساعت

6,100,000 تومان

5,300,000 تومان

7,900,000 تومان

20 ساعت

8,200,000 تومان

5,800,000 تومان

10,600,000 تومان

30 ساعت

6,100,000 تومان

5,300,000 تومان

7,900,000 تومان

20 ساعت

7,100,000 تومان

5,300,000 تومان

7,900,000 تومان

20 ساعت

8,100,000 تومان

5,800,000 تومان

10,600,000 تومان

20 ساعت

6,100,000 تومان

5,300,000 تومان

7,900,000 تومان

30 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته حسابداری

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

9,200,000 تومان

6,500,000 تومان

11,900,000 تومان

40 ساعت

16,200,000 تومان

11,400,000 تومان

21,300,000 تومان

25 ساعت

9,800,000 تومان

6,800,000 تومان

12,700,000 تومان

25 ساعت

5,900,000 تومان

4,300,000 تومان

7,600,000 تومان

20 ساعت

6,100,000 تومان

4,400,000 تومان

7,700,000 تومان

20 ساعت

10,500,000 تومان

7,300,000 تومان

13,700,000 تومان

25 ساعت

6,600,000 تومان

4,600,000 تومان

8,200,000 تومان

20 ساعت

4,400,000 تومان

3,200,000 تومان

5,600,000 تومان

25 ساعت

4,600,000 تومان

3,200,000 تومان

5,900,000 تومان

18 ساعت

11,700,000 تومان

8,100,000 تومان

15,200,000 تومان

30 ساعت

2,900,000 تومان

2,000,000 تومان

3,800,000 تومان

8 ساعت

2,400,000 تومان

1,800,000 تومان

3,000,000 تومان

8 ساعت

5,500,000 تومان

4,000,000 تومان

7,200,000 تومان

15 ساعت

2,300,000 تومان

1,700,000 تومان

3,000,000 تومان

8 ساعت

8,100,000 تومان

5,600,000 تومان

11,500,000 تومان

20 ساعت

7,100,000 تومان

5,000,000 تومان

9,200,000 تومان

18 ساعت

2,500,000 تومان

1,700,000 تومان

3,300,000 تومان

8 ساعت

2,600,000 تومان

1,750,000 تومان

3,350,000 تومان

10 ساعت

5,200,000 تومان

3,600,000 تومان

5,800,000 تومان

12 ساعت

12,100,000 تومان

8,400,000 تومان

15,700,000 تومان

20 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته تاسیسات

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

11,400,000 تومان

8,000,000 تومان

14,800,000 تومان

30 ساعت

5,500,000 تومان

3,900,000 تومان

7,100,000 تومان

35 ساعت

7,400,000 تومان

5,200,000 تومان

9,600,000 تومان

15 ساعت

11,100,000 تومان

7,600,000 تومان

14,300,000 تومان

10 ساعت

6,400,000 تومان

4,500,000 تومان

8,300,000 تومان

10 ساعت

9,300,000 تومان

6,500,000 تومان

12,100,000 تومان

15 ساعت

13,600,000 تومان

9,600,000 تومان

17,600,000 تومان

30 ساعت

17,400,000 تومان

12,100,000 تومان

22,600,000 تومان

45 ساعت

3,100,000 تومان

2,100,000 تومان

4,000,000 تومان

12 ساعت

7,700,000 تومان

5,400,000 تومان

10,000,000 تومان

12 ساعت

9,000,000 تومان

6,300,000 تومان

11,700,000 تومان

20 ساعت

4,900,000 تومان

3,400,000 تومان

6,300,000 تومان

20 ساعت

7,900,000 تومان

5,600,000 تومان

10,200,000 تومان

40 ساعت

9,500,000 تومان

5,500,000 تومان

12,300,000 تومان

30 ساعت

4,600,000 تومان

3,200,000 تومان

5,900,000 تومان

20 ساعت

3,300,000 تومان

2,300,000 تومان

4,300,000 تومان

12 ساعت

8,500,000 تومان

5,900,000 تومان

11,000,000 تومان

20 ساعت

2,900,000 تومان

5,800,000 تومان

3,800,000 تومان

30 ساعت

4,100,000 تومان

2,900,000 تومان

5,300,000 تومان

30 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته حمل و نقل

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

12,600,000 تومان

8,800,000 تومان

16,300,000 تومان

20 ساعت

آموزش لودر

13,200,000 تومان

9,200,000 تومان

17,200,000 تومان

20 ساعت

آموزش بیل مکانیکی

11,500,000 تومان

8,050,000 تومان

14,900,000 تومان

20 ساعت

آموزش تاور کرین

15,800,000 تومان

11,000,000 تومان

20,500,000 تومان

20 ساعت

آموزش جرثقیل

14,800,000 تومان

10,300,000 تومان

19,200,000 تومان

20 ساعت

آموزش راننده پایه یک

12,800,000 تومان

8,900,000 تومان

16,600,000 تومان

20 ساعت

آموزش راننده پایه دو

10,750,000 تومان

7,500,000 تومان

13,900,000 تومان

20 ساعت

5,900,000 تومان

4,100,000 تومان

7,600,000 تومان

20 ساعت

7,600,000 تومان

5,300,000 تومان

9,800,000 تومان

20 ساعت

5,300,000 تومان

3,700,000 تومان

6,900,000 تومان

20 ساعت

5,800,000 تومان

4,100,000 تومان

4,600,000 تومان

20 ساعت

4,600,000 تومان

3,200,000 تومان

5,900,000 تومان

20 ساعت

6,600,000 تومان

4,600,000 تومان

8,500,000 تومان

20 ساعت

دانلود لیست قیمت دوره های فنی حرفه ای 1402

قیمت دوره های فنی حرفه ای سال 1402

دانلود لیست قیمت دوره های فنی حرفه ای 1401

دوره های فنی حرفه ای در ایران توسط طیف وسیعی از موسسات از جمله دانشگاه ها، آموزشگاه های فنی و حرفه ای و مراکز آموزشی خصوصی ارائه می شود. این دوره ها رشته های مختلفی از جمله مهندسی، فناوری اطلاعات، ساختمان، گردشگری، مراقبت های بهداشتی، مالی و بسیاری دیگر را پوشش می دهند. طول مدت این دوره ها بسته به نوع برنامه و سطح گواهی ارائه شده می تواند از چند هفته تا چند سال متغیر باشد.

قیمت گذاری این دوره ها بسته به عوامل مختلفی مانند سطح برنامه، محل موسسه می تواند متفاوت باشد. به طور کلی، دوره های ارائه شده توسط دانشگاه های دولتی و مدارس فنی و حرفه ای با بودجه دولتی مقرون به صرفه تر از دوره های ارائه شده توسط موسسات خصوصی هستند.

قیمت دوره های فنی حرفه ای سال 1401

دانلود لیست قیمت دوره های فنی حرفه ای 1400

در ایران، اکثر دانشگاه ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای دارای ساختار شهریه ای استاندارد برای برنامه های خود هستند. به عنوان مثال، هزینه تحصیل برای یک برنامه کارشناسی در یک دانشگاه دولتی می تواند از 3,000,000 ریال تا 9,000,000 ریال در هر ترم باشد که تقریباً معادل 70 تا 210 دلار آمریکا است. هزینه تحصیل برای برنامه کارشناسی ارشد می تواند از 3,000,000 ریال تا 12,000,000 ریال در هر ترم باشد که تقریباً معادل 70 تا 280 دلار آمریکا است.

از سوی دیگر، موسسات خصوصی می توانند شهریه بسیار بالاتری برای دوره های فنی حرفه ای خود داشته باشند. این هزینه ها می تواند از 10,000,000 ریال تا 50,000,000 ریال در هر ترم باشد که تقریباً معادل 230 تا 1150 دلار آمریکا است. با این حال، موسسات خصوصی ممکن است دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی تخصصی‌تری ارائه دهند که در موسسات دولتی در دسترس نیستند.

قیمت دوره های فنی حرفه ای سال 1400

دانلود لیست قیمت دوره های فنی حرفه ای 1399

علاوه بر شهریه، ممکن است هزینه های اضافی مرتبط با دوره های فنی حرفه ای مانند کتاب های درسی، مواد و تجهیزات وجود داشته باشد. برخی از دوره‌ها ممکن است دانشجویان را ملزم به شرکت در کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های کارآموزی یا سفرهای علمی کنند که می‌تواند به هزینه کلی برنامه اضافه کند.

به طور کلی، هزینه دوره های فنی حرفه ای در ایران بسته به نوع دوره، موسسه ارائه دهنده آن و مکان می تواند بسیار متفاوت باشد. مهم است که تحقیقات خود را انجام دهید و قیمت ها و پیشنهادات برنامه را قبل از تصمیم گیری مقایسه کنید. همچنین می توانید گزینه های کمک مالی مانند بورسیه تحصیلی یا وام های دانشجویی را برای کمک به پوشش هزینه تحصیل خود در نظر بگیرید.

قیمت دوره های فنی حرفه ای سال 1399