ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است
0
سبد خرید شما خالی است

لیست دوره های فنی و حرفه ای

افراد زیادی هستند که زمان لازم برای رفتن به آموزشگاه های فنی و حرفه ای، جهت آموزش و یادگیری مهارت های مورد نیاز خود را ندارند.

بسیاری از آموزشگاه های فنی و حرفه ای، دوره های آموزشی مورد نیاز این افراد را به صورت آنلاین و غیر حضوری برگزار می کنند.

دوره های آنلاین فنی و حرفه ای، به دوره هایی گفته می شود که در این نوع آموزش، افراد می توانند بدون این که از منزل خارج شوند به آموزش و یادگیری مهارت های مورد نیاز خود بپردازند.

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته معماری

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

5,300,000 تومان

3,800,000 تومان

6,800,000 تومان

40 ساعت

6,800,000 تومان

4,800,000 تومان

8,800,000 تومان

60 ساعت

7,500,000 تومان

5,300,000 تومان

9,700,000 تومان

30 ساعت

7,800,000 تومان

5,500,000 تومان

10,100,000 تومان

50 ساعت

8,600,000 تومان

6,200,000 تومان

11,200,000 تومان

60 ساعت

6,100,000 تومان

4,300,000 تومان

7,900,000 تومان

50 ساعت

9,600,000 تومان

6,700,000 تومان

12,500,000 تومان

30 ساعت

7,600,000 تومان

5,300,000 تومان

9,900,000 تومان

20 ساعت

5,600,000 تومان

4,000,000 تومان

7,200,000 تومان

15 ساعت

6,900,000 تومان

4,500,000 تومان

9,300,000 تومان

15 ساعت

5,400,000 تومان

3,800,000 تومان

6,000,000 تومان

8 ساعت

5,600,000 تومان

4,000,000 تومان

7,200,000 تومان

12 ساعت

5,600,000 تومان

4,000,000 تومان

7,200,000 تومان

12 ساعت

5,600,000 تومان

4,000,000 تومان

7,200,000 تومان

20 ساعت

7,600,000 تومان

5,300,000 تومان

9,900,000 تومان

30 ساعت

12,600,000 تومان

6,800,000 تومان

12,400,000 تومان

60 ساعت

13,700,000 تومان

9,600,000 تومان

17,800,000 تومان

80 ساعت

17,300,000 تومان

12,100,000 تومان

22,500,000 تومان

50 ساعت

14,500,000 تومان

10,200,000 تومان

18,800,000 تومان

60 ساعت

17,500,000 تومان

12,200,000 تومان

22,700,000 تومان

30 ساعت

12,800,000 تومان

8,900,000 تومان

16,600,000 تومان

70 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته فناوری اطلاعات

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

3,700,000 تومان

2,500,000 تومان

4,800,000 تومان

60 ساعت

2,400,000 تومان

1,600,000 تومان

4,000,000 تومان

30 ساعت

5,500,000 تومان

3,800,000 تومان

7,100,000 تومان

40 ساعت

3,800,000 تومان

2,500,000 تومان

4,800,000 تومان

30 ساعت

6,600,000 تومان

4,600,000 تومان

8,600,000 تومان

40 ساعت

4,100,000 تومان

2,900,000 تومان

5,300,000 تومان

20 ساعت

5,600,000 تومان

3,800,000 تومان

7,100,000 تومان

20 ساعت

4,600,000 تومان

3,100,000 تومان

6,400,000 تومان

30 ساعت

2,400,000 تومان

1,600,000 تومان

4,000,000 تومان

30 ساعت

4,900,000 تومان

3,500,000 تومان

6,400,000 تومان

60 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

12 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

12 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

12 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

12 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

12 ساعت

3,200,000 تومان

2,200,000 تومان

4,200,000 تومان

30 ساعت

5,300,000 تومان

3,800,000 تومان

6,800,000 تومان

40 ساعت

4,100,000 تومان

2,900,000 تومان

5,300,000 تومان

40 ساعت

6,100,000 تومان

4,100,000 تومان

7,900,000 تومان

40 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته مکانیک

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

7,700,000 تومان

5,300,000 تومان

10,000,000 تومان

60 ساعت

13,200,000 تومان

9,200,000 تومان

17,200,000 تومان

30 ساعت

4,500,000 تومان

3,150,000 تومان

5,900,000 تومان

40 ساعت

3,800,000 تومان

2,600,000 تومان

4,900,000 تومان

30 ساعت

14,800,000 تومان

10,300,000 تومان

19,200,000 تومان

40 ساعت

8,800,000 تومان

6,100,000 تومان

11,400,000 تومان

20 ساعت

6,200,000 تومان

4,300,000 تومان

8,000,000 تومان

20 ساعت

5,700,000 تومان

4,000,000 تومان

7,400,000 تومان

30 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

30 ساعت

7,000,000 تومان

4,900,000 تومان

9,100,000 تومان

60 ساعت

11,000,000 تومان

7,700,000 تومان

14,300,000 تومان

30 ساعت

2,500,000 تومان

1,700,000 تومان

3,200,000 تومان

12 ساعت

3,200,000 تومان

2,200,000 تومان

4,100,000 تومان

12 ساعت

27,000,000 تومان

18,900,000 تومان

35,100,000 تومان

30 ساعت

22,000,000 تومان

15,400,000 تومان

28,600,000 تومان

28 ساعت

3,500,000 تومان

2,400,000 تومان

4,500,000 تومان

12 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

16 ساعت

5,100,000 تومان

3,500,000 تومان

6,600,000 تومان

16 ساعت

19,900,000 تومان

14,000,000 تومان

25,800,000 تومان

40 ساعت

5,100,000 تومان

3,500,000 تومان

6,600,000 تومان

20 ساعت

4,100,000 تومان

3,400,000 تومان

5,600,000 تومان

15 ساعت

9,750,000 تومان

7,100,000 تومان

11,100,000 تومان

20 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته برق

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

16,000,000 تومان

11,200,000 تومان

22,800,000 تومان

40 ساعت

11,800,000 تومان

7,900,000 تومان

14,800,000 تومان

30 ساعت

11,500,000 تومان

7,500,000 تومان

14,500,000 تومان

20 ساعت

1,700,000 تومان

1,300,000 تومان

2,000,000 تومان

20 ساعت

11,000,000 تومان

7,700,000 تومان

14,300,000 تومان

50 ساعت

11,000,000 تومان

7,700,000 تومان

14,300,000 تومان

50 ساعت

4,600,000 تومان

3,200,000 تومان

6,000,000 تومان

30 ساعت

3,900,000 تومان

2,800,000 تومان

5,100,000 تومان

30 ساعت

13,800,000 تومان

6,700,000 تومان

16,000,000 تومان

40 ساعت

14,800,000 تومان

10,400,000 تومان

19,200,000 تومان

40 ساعت

8,800,000 تومان

6,200,000 تومان

11,400,000 تومان

30 ساعت

16,500,000 تومان

11,500,000 تومان

21,500,000 تومان

18 ساعت

4,100,000 تومان

2,900,000 تومان

5,300,000 تومان

12 ساعت

14,000,000 تومان

9,800,000 تومان

18,200,000 تومان

20 ساعت

9,500,000 تومان

7,500,000 تومان

12,500,000 تومان

20 ساعت

8,800,000 تومان

6,300,000 تومان

11,300,000 تومان

20 ساعت

7,300,000 تومان

5,200,000 تومان

9,500,000 تومان

20 ساعت

6,100,000 تومان

5,300,000 تومان

7,900,000 تومان

20 ساعت

8,200,000 تومان

5,800,000 تومان

10,600,000 تومان

30 ساعت

6,100,000 تومان

5,300,000 تومان

7,900,000 تومان

20 ساعت

7,100,000 تومان

5,300,000 تومان

7,900,000 تومان

20 ساعت

8,100,000 تومان

5,800,000 تومان

10,600,000 تومان

20 ساعت

6,100,000 تومان

5,300,000 تومان

7,900,000 تومان

30 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته حسابداری

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

9,200,000 تومان

6,500,000 تومان

11,900,000 تومان

40 ساعت

16,200,000 تومان

11,400,000 تومان

21,300,000 تومان

25 ساعت

9,800,000 تومان

6,800,000 تومان

12,700,000 تومان

25 ساعت

5,900,000 تومان

4,300,000 تومان

7,600,000 تومان

20 ساعت

6,100,000 تومان

4,400,000 تومان

7,700,000 تومان

20 ساعت

10,500,000 تومان

7,300,000 تومان

13,700,000 تومان

25 ساعت

6,600,000 تومان

4,600,000 تومان

8,200,000 تومان

20 ساعت

4,400,000 تومان

3,200,000 تومان

5,600,000 تومان

25 ساعت

4,600,000 تومان

3,200,000 تومان

5,900,000 تومان

18 ساعت

11,700,000 تومان

8,100,000 تومان

15,200,000 تومان

30 ساعت

2,900,000 تومان

2,000,000 تومان

3,800,000 تومان

8 ساعت

2,400,000 تومان

1,800,000 تومان

3,000,000 تومان

8 ساعت

5,500,000 تومان

4,000,000 تومان

7,200,000 تومان

15 ساعت

2,300,000 تومان

1,700,000 تومان

3,000,000 تومان

8 ساعت

8,100,000 تومان

5,600,000 تومان

11,500,000 تومان

20 ساعت

7,100,000 تومان

5,000,000 تومان

9,200,000 تومان

18 ساعت

2,500,000 تومان

1,700,000 تومان

3,300,000 تومان

8 ساعت

2,600,000 تومان

1,750,000 تومان

3,350,000 تومان

10 ساعت

5,200,000 تومان

3,600,000 تومان

5,800,000 تومان

12 ساعت

12,100,000 تومان

8,400,000 تومان

15,700,000 تومان

20 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته تاسیسات

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

11,400,000 تومان

8,000,000 تومان

14,800,000 تومان

30 ساعت

5,500,000 تومان

3,900,000 تومان

7,100,000 تومان

35 ساعت

7,400,000 تومان

5,200,000 تومان

9,600,000 تومان

15 ساعت

11,100,000 تومان

7,600,000 تومان

14,300,000 تومان

10 ساعت

6,400,000 تومان

4,500,000 تومان

8,300,000 تومان

10 ساعت

9,300,000 تومان

6,500,000 تومان

12,100,000 تومان

15 ساعت

13,600,000 تومان

9,600,000 تومان

17,600,000 تومان

30 ساعت

17,400,000 تومان

12,100,000 تومان

22,600,000 تومان

45 ساعت

3,100,000 تومان

2,100,000 تومان

4,000,000 تومان

12 ساعت

7,700,000 تومان

5,400,000 تومان

10,000,000 تومان

12 ساعت

9,000,000 تومان

6,300,000 تومان

11,700,000 تومان

20 ساعت

4,900,000 تومان

3,400,000 تومان

6,300,000 تومان

20 ساعت

7,900,000 تومان

5,600,000 تومان

10,200,000 تومان

40 ساعت

9,500,000 تومان

5,500,000 تومان

12,300,000 تومان

30 ساعت

4,600,000 تومان

3,200,000 تومان

5,900,000 تومان

20 ساعت

3,300,000 تومان

2,300,000 تومان

4,300,000 تومان

12 ساعت

8,500,000 تومان

5,900,000 تومان

11,000,000 تومان

20 ساعت

2,900,000 تومان

5,800,000 تومان

3,800,000 تومان

30 ساعت

4,100,000 تومان

2,900,000 تومان

5,300,000 تومان

30 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته حمل و نقل

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

12,600,000 تومان

8,800,000 تومان

16,300,000 تومان

20 ساعت

آموزش لودر

13,200,000 تومان

9,200,000 تومان

17,200,000 تومان

20 ساعت

آموزش بیل مکانیکی

11,500,000 تومان

8,050,000 تومان

14,900,000 تومان

20 ساعت

آموزش تاور کرین

15,800,000 تومان

11,000,000 تومان

20,500,000 تومان

20 ساعت

آموزش جرثقیل

14,800,000 تومان

10,300,000 تومان

19,200,000 تومان

20 ساعت

آموزش راننده پایه یک

12,800,000 تومان

8,900,000 تومان

16,600,000 تومان

20 ساعت

آموزش راننده پایه دو

10,750,000 تومان

7,500,000 تومان

13,900,000 تومان

20 ساعت

5,900,000 تومان

4,100,000 تومان

7,600,000 تومان

20 ساعت

7,600,000 تومان

5,300,000 تومان

9,800,000 تومان

20 ساعت

5,300,000 تومان

3,700,000 تومان

6,900,000 تومان

20 ساعت

5,800,000 تومان

4,100,000 تومان

4,600,000 تومان

20 ساعت

4,600,000 تومان

3,200,000 تومان

5,900,000 تومان

20 ساعت

6,600,000 تومان

4,600,000 تومان

8,500,000 تومان

20 ساعت

دوره های آنلاین فنی و حرفه ای

دوره های آنلاین و غیر حضوری فنی و حرفه ای، توسط مدرسان ماهر و با تجربه، به کمک کامپیوتر و اینترنت برگزار می شود.

در دوره های آنلاین فنی و حرفه ای، مطالب مورد نیاز به صورت کامل و جامع مطالب به هنرجویان آموزش داده می شود.

هنگام ثبت نام در دوره های آنلاین فنی و حرفه ای، شهریه دریافتی از هنرجویان، نسبت به شهریه ای که هنگام ثبت نام آن ها در دوره های حضوری دریافت می شود کم تر است.

بهترین آموزشگاه آنلاین فنی و حرفه ای

بهترین آموزشگاه آنلاین فنی و حرفه ای در میان تمامی آموزشگاه های دیگر آموزشگاهی است که:

 1. دوره های آموزشی را با توجه به شرایط مختلف هنرجویان برگزار کند.
 2. مطالب را از صفر تا صد به هنرجویان آموزش دهد.
 3. در پایان دوره های آموزشی به هنرجویان مدرک معتبر داخلی یا مدرک بین المللی اعطا کند.
 4. هنرجویان را به گونه ای آموزش دهد که بعد از پایان دوره بتوانند به راحتی وارد بازار کار شوند.

آموزشگاه های فنی حرفه ای تهران

آموزشگاه های فنی و حرفه ای هر شهری، دوره های آموزشی را متناسب با ظرفیت پذیرش دانشجو، جنسیت و مواردی از این قبیل برگزار می کند.

در تهران آموزشگاه های فنی و حرفه ای زیادی جهت آموزش در زمینه های مختلف وجود دارند.

افراد می توانند با مراجعه به این آموزشگاه ها، در کلاس های آموزشی شرکت کنند و مهارت های مورد نیاز خود را به صورت حضوری کسب کنند.

افرادی که ساکن تهران نیستند و رفت و آمد برای آن ها سخت است، می توانند به راحتی، به صورت اینترنتی در آموزشگاه های فنی و حرفه ای تهران ثبت نام و در دوره های آنلاین شرکت کنند.

شرکت در دوره های آموزشی برگزار شده توسط آموزشگاه ها، معمولا نیازمند پرداخت هزینه های زیادی می باشد.

اما دوره های آموزشی که توسط سازمان فنی و حرفه ای برگزار می شود به شهریه کم تری نیاز داد.

اکنون دوره های آموزشی فنی و حرفه ای به صورت رایگان (به دلیل مشکلات مالی هنرجویان و سایر موارد مشابه) در بیشتر شهرها و استان ها برگزار می شود.

در تهران نیز دوره های رایگان فنی حرفه ای برگزار می شوند.

افرادی که توانایی مالی ندارند می توانند در این دوره های رایگان فنی و حرفه ای که در تهران برگزار می شود شرکت کنند، بدون آن که مبلغی برای ثبت نام و حضور در دوره های آموزشی پرداخت کنند.

برای اطلاع از لیست اسامی این آموزشگاه ها می توانید به سایت های اینترنتی معتبر مراجعه کنید.

دوره های آنلاین فنی حرفه ای اصفهان

امروزه به دلایل مختلفی افرد قادر به رفتن به آموزشگاه های آزاد و فنی حرفه ای نیستند.

از این رو شرکت در دوره های آنلاین فنی و حرفه ای طرفداران زیادی پیدا کرده است.

در اصفهان نیز هنرجویان می توانند در دوره های آنلاین فنی و حرفه ای شرکت کنند و از مزایای این نوع آموزش بهره ببرند.

بعضی از این مراکز فنی و حرفه ای که در اصفهان دوره های آنلاین را برای هنرجویان برگزار می کنند عبارت اند از:

 1. مرکز شماره یک شهید رجایی
 2. مرکز شماره دو شهید بهشتی
 3. مرکز شماره سه نساجی
 4. مرکز شماره چهار شهید موسویان

دوره های آنلاین سازمان فنی حرفه ای

بسیاری از کارمندان مشغول به کار در شرکت ها و ادارات مهارت کمی نسبت به رشته و حرفه خود دارند.

از این رو سازمان فنی حرفه ای دوره های آنلاین را برای توانمند سازی استادان، کارمندان و افراد شاغل برگزار می کند.

دوره های آنلاین سازمان فنی و حرفه ای به صورت گروهی و خصوصی برای افراد نیازمند یک مهارت برگزار می شود.

شرکت در دوره های آنلاین فنی حرفه ای برای هنرجویان و مدرسان دارای مزیت های زیادی می باشند.

برخی از این مزیت ها عبارت اند از:

 1. صرفه جویی در زمان
 2. صرفه جویی در هزینه ها
 3. امکان دریافت مدرک معتبر داخلی و بین المللی
 4. امکان دریافت مطالب آموزشی در قالب فیلم
 5. امکان کار کردن در کنار آموزش های آنلاین
 6. امکان تغییر زمان برگزاری کلاس های آموزشی

اما در مقابل مزیت های بی شماری که دوره های آنلاین فنی و حرفه ای دارند، معایبی نیز وجود دارند.

این معایب شامل موارد زیر است:

 1. بعضی از هنرجویان عادت دارند در محیط کلاس حضور داشته باشند تا بتوانند مطالب را به خوبی یاد بگیرند. با توجه به این شرایط در دوره های آنلاین فنی و حرفه ای، امکان حواس پرتی هنرجو وجود دارد.
 2. در برخی مواقع هنگام برگزاری دوره های آنلاین فنی و حرفه ای اینترنت یا برق قطع می شود و موجب بروز مشکل در آموزش می شود.
 3. در این دوره های آنلاین فنی و حرفه ای حس رقابت بین هنرجویان وجود ندارد و این شرایط ممکن است روی یادگیری آن ها تاثیر منفی خواهد گذاشت.

دوره های آنلاین پولساز فنی حرفه ای 

دوره های آنلاین فنی حرفه ای زیادی هستند که پولساز می باشند.

یعنی با شرکت در این دوره های آنلاین فنی و حرفه ای به راحتی می توان وارد بازار کار شد و از آن پول و درآمد زیادی کسب کرد.

برای مثال دوره تعمیرات پکیج، که به صورت آنلاین توسط سازمان فنی و حرفه ای برگزار می شود را می توان یکی از دوره های آنلاین فنی و حرفه ای پولساز به شمار آورد.

زیرا افراد زیادی امروزه به جای آبگرمکن و سایر وسایل گرمایشی از پکیج دیواری استفاده می کنند.

یکی دیگر از دوره های آنلاین فنی و حرفه ای پولساز، دوره برق ساختمان می باشد.

دلیل پولساز بودن این دوره این است که ساختمان های قدیمی و ساختمان های جدید هر دو به برق و روشنایی نیاز دارند و بازار کار این صنعت همیشه از شرایط خوبی برخوردار خواهد بود.

پس بهتر است افراد قبل از شرکت در دوره های آنلاین فنی و حرفه ای ابتدا از وجود بازار کار در رشته مورد نظر مطمئن شوند.

البته باید به این نکته توجه داشت که تنها وجود بازار کار مناسب شرط پولسازی در یک زمینه خاص نیست و افراد باید خودشان نیز تلاش و کوشش داشته باشند.

دوره های آنلاین فنی حرفه ای چند ماه است؟

برای این سوال که دوره های آنلاین فنی و حرفه ای چند ماه است، پاسخ قطعی نمی توان داد.

زیرا مدت زمان لازم برای برگزاری دوره های آنلاین فنی حرفه ای به موارد زیادی بستگی دارد.

برای مثال مدت زمان لازم برای برگزاری دوره های آنلاین فنی حرفه ای یک رشته یا مهارت که نیازمند آموزش دقیق و گسترده می باشد، نسبت به مدت زمان برگزاری دوره های آنلاین فنی و حرفه ای مربوط به یک درس ساده و ابتدایی بیش تر است.

اما به طور کلی مدت زمان لازم برای آموزش یک دوره آنلاین توسط سازمان فنی و حرفه ای بسیار کم تر است از، مدت زمانی که برای آموزش دوره حضوری در سایر آموزشگاه ها لازم است.

در بعضی از دوره های آنلاین فنی و حرفه ای این مدت زمان به یک ماه هم نمی رسد.

پس افرادی که برای آموزش یک دوره عجله داشته باشند می توانند در دوره های آنلاین فنی و حرفه ای شرکت کنند.

مدت زمان لازم برای تشکیل دوره های آنلاین فنی و حرفه ای را آموزشگاه ها و مدرسینی که این آموزش را ارائه می دهند، تعیین می کنند.

دوره های آنلاین فنی حرفه ای شامل چه رشته هایی است؟

قبلا تنها برای رشته های خاصی دوره های آنلاین فنی حرفه ای برگزار می شد.

اما امروزه با توجه به نیاز هنرجویان به دوره های آنلاین فنی و حرفه ای، این دوره ها برای اکثر دروس و رشته ها (از جمله آشپزی، برنامه نویسی، حسابداری، عکاسی، اتوکد، فتوشاپ، آرایشگری و سایر موارد مشابه) برگزار می شود و افراد می توانند به راحتی در این دوره های آنلاین شرکت کنند.

افراد می توانند ابتدا در مورد رشته مورد نظر خود تحقیق کنند و اطلاعات لازم را کسب کنند، سپس وارد سایت ثبت نام دوره های آنلاین فنی و حرفه ای شوند و مراحل ثبت نام را تکمیل کنند.

در نهایت این نکته را یاد آور می شویم که آموزشگاه فنی نو، تمامی دوره های آموزشی مورد نیاز هنرجویان را به صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می کند.

هنرجویان بعد از پایان دوره های آموزشی برگزار شده توسط آموزشگاه فنی نو، می توانند با کسب نمره قبولی در آزمون، مدرک معتبر از سازمان فنی و حرفه ای دریافت کنند.

آکادمی فنی نو برگزارکننده دوره های آموزشی دپارتمان برق، دپارتمان تاسیسات، دپارتمان معماری، دپارتمان مکانیک، دپارتمان حسابداری، دپارتمان کامپیوتر می باشد. با شرکت در دوره های آنلاین آموزشی آموزشگاه فنی نو مدرک معتبر فنی و حرفه ای دریافت کنید.

fani

مقالات برتر