ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است
0
سبد خرید شما خالی است

برنامه کلاسی دوره های آکادمی فنی نو

برنامه کلاسی و ساعت کلاسی دوره های آموزش فنی نو

 

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته معماری

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

5,300,000 تومان

3,800,000 تومان

6,800,000 تومان

40 ساعت

6,800,000 تومان

4,800,000 تومان

8,800,000 تومان

60 ساعت

7,500,000 تومان

5,300,000 تومان

9,700,000 تومان

30 ساعت

7,800,000 تومان

5,500,000 تومان

10,100,000 تومان

50 ساعت

8,600,000 تومان

6,200,000 تومان

11,200,000 تومان

60 ساعت

6,100,000 تومان

4,300,000 تومان

7,900,000 تومان

50 ساعت

9,600,000 تومان

6,700,000 تومان

12,500,000 تومان

30 ساعت

7,600,000 تومان

5,300,000 تومان

9,900,000 تومان

20 ساعت

5,600,000 تومان

4,000,000 تومان

7,200,000 تومان

15 ساعت

6,900,000 تومان

4,500,000 تومان

9,300,000 تومان

15 ساعت

5,400,000 تومان

3,800,000 تومان

6,000,000 تومان

8 ساعت

5,600,000 تومان

4,000,000 تومان

7,200,000 تومان

12 ساعت

5,600,000 تومان

4,000,000 تومان

7,200,000 تومان

12 ساعت

5,600,000 تومان

4,000,000 تومان

7,200,000 تومان

20 ساعت

7,600,000 تومان

5,300,000 تومان

9,900,000 تومان

30 ساعت

12,600,000 تومان

6,800,000 تومان

12,400,000 تومان

60 ساعت

13,700,000 تومان

9,600,000 تومان

17,800,000 تومان

80 ساعت

17,300,000 تومان

12,100,000 تومان

22,500,000 تومان

50 ساعت

14,500,000 تومان

10,200,000 تومان

18,800,000 تومان

60 ساعت

17,500,000 تومان

12,200,000 تومان

22,700,000 تومان

30 ساعت

12,800,000 تومان

8,900,000 تومان

16,600,000 تومان

70 ساعت


=4142]

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته فناوری اطلاعات

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

3,700,000 تومان

2,500,000 تومان

4,800,000 تومان

60 ساعت

2,400,000 تومان

1,600,000 تومان

4,000,000 تومان

30 ساعت

5,500,000 تومان

3,800,000 تومان

7,100,000 تومان

40 ساعت

3,800,000 تومان

2,500,000 تومان

4,800,000 تومان

30 ساعت

6,600,000 تومان

4,600,000 تومان

8,600,000 تومان

40 ساعت

4,100,000 تومان

2,900,000 تومان

5,300,000 تومان

20 ساعت

5,600,000 تومان

3,800,000 تومان

7,100,000 تومان

20 ساعت

4,600,000 تومان

3,100,000 تومان

6,400,000 تومان

30 ساعت

2,400,000 تومان

1,600,000 تومان

4,000,000 تومان

30 ساعت

4,900,000 تومان

3,500,000 تومان

6,400,000 تومان

60 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

12 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

12 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

12 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

12 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

12 ساعت

3,200,000 تومان

2,200,000 تومان

4,200,000 تومان

30 ساعت

5,300,000 تومان

3,800,000 تومان

6,800,000 تومان

40 ساعت

4,100,000 تومان

2,900,000 تومان

5,300,000 تومان

40 ساعت

6,100,000 تومان

4,100,000 تومان

7,900,000 تومان

40 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته مکانیک

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

7,700,000 تومان

5,300,000 تومان

10,000,000 تومان

60 ساعت

13,200,000 تومان

9,200,000 تومان

17,200,000 تومان

30 ساعت

4,500,000 تومان

3,150,000 تومان

5,900,000 تومان

40 ساعت

3,800,000 تومان

2,600,000 تومان

4,900,000 تومان

30 ساعت

14,800,000 تومان

10,300,000 تومان

19,200,000 تومان

40 ساعت

8,800,000 تومان

6,100,000 تومان

11,400,000 تومان

20 ساعت

6,200,000 تومان

4,300,000 تومان

8,000,000 تومان

20 ساعت

5,700,000 تومان

4,000,000 تومان

7,400,000 تومان

30 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

30 ساعت

7,000,000 تومان

4,900,000 تومان

9,100,000 تومان

60 ساعت

11,000,000 تومان

7,700,000 تومان

14,300,000 تومان

30 ساعت

2,500,000 تومان

1,700,000 تومان

3,200,000 تومان

12 ساعت

3,200,000 تومان

2,200,000 تومان

4,100,000 تومان

12 ساعت

27,000,000 تومان

18,900,000 تومان

35,100,000 تومان

30 ساعت

22,000,000 تومان

15,400,000 تومان

28,600,000 تومان

28 ساعت

3,500,000 تومان

2,400,000 تومان

4,500,000 تومان

12 ساعت

4,000,000 تومان

2,800,000 تومان

5,200,000 تومان

16 ساعت

5,100,000 تومان

3,500,000 تومان

6,600,000 تومان

16 ساعت

19,900,000 تومان

14,000,000 تومان

25,800,000 تومان

40 ساعت

5,100,000 تومان

3,500,000 تومان

6,600,000 تومان

20 ساعت

4,100,000 تومان

3,400,000 تومان

5,600,000 تومان

15 ساعت

9,750,000 تومان

7,100,000 تومان

11,100,000 تومان

20 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته برق

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

16,000,000 تومان

11,200,000 تومان

22,800,000 تومان

40 ساعت

11,800,000 تومان

7,900,000 تومان

14,800,000 تومان

30 ساعت

11,500,000 تومان

7,500,000 تومان

14,500,000 تومان

20 ساعت

1,700,000 تومان

1,300,000 تومان

2,000,000 تومان

20 ساعت

11,000,000 تومان

7,700,000 تومان

14,300,000 تومان

50 ساعت

11,000,000 تومان

7,700,000 تومان

14,300,000 تومان

50 ساعت

4,600,000 تومان

3,200,000 تومان

6,000,000 تومان

30 ساعت

3,900,000 تومان

2,800,000 تومان

5,100,000 تومان

30 ساعت

13,800,000 تومان

6,700,000 تومان

16,000,000 تومان

40 ساعت

14,800,000 تومان

10,400,000 تومان

19,200,000 تومان

40 ساعت

8,800,000 تومان

6,200,000 تومان

11,400,000 تومان

30 ساعت

16,500,000 تومان

11,500,000 تومان

21,500,000 تومان

18 ساعت

4,100,000 تومان

2,900,000 تومان

5,300,000 تومان

12 ساعت

14,000,000 تومان

9,800,000 تومان

18,200,000 تومان

20 ساعت

9,500,000 تومان

7,500,000 تومان

12,500,000 تومان

20 ساعت

8,800,000 تومان

6,300,000 تومان

11,300,000 تومان

20 ساعت

7,300,000 تومان

5,200,000 تومان

9,500,000 تومان

20 ساعت

6,100,000 تومان

5,300,000 تومان

7,900,000 تومان

20 ساعت

8,200,000 تومان

5,800,000 تومان

10,600,000 تومان

30 ساعت

6,100,000 تومان

5,300,000 تومان

7,900,000 تومان

20 ساعت

7,100,000 تومان

5,300,000 تومان

7,900,000 تومان

20 ساعت

8,100,000 تومان

5,800,000 تومان

10,600,000 تومان

20 ساعت

6,100,000 تومان

5,300,000 تومان

7,900,000 تومان

30 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته حسابداری

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

9,200,000 تومان

6,500,000 تومان

11,900,000 تومان

40 ساعت

16,200,000 تومان

11,400,000 تومان

21,300,000 تومان

25 ساعت

9,800,000 تومان

6,800,000 تومان

12,700,000 تومان

25 ساعت

5,900,000 تومان

4,300,000 تومان

7,600,000 تومان

20 ساعت

6,100,000 تومان

4,400,000 تومان

7,700,000 تومان

20 ساعت

10,500,000 تومان

7,300,000 تومان

13,700,000 تومان

25 ساعت

6,600,000 تومان

4,600,000 تومان

8,200,000 تومان

20 ساعت

4,400,000 تومان

3,200,000 تومان

5,600,000 تومان

25 ساعت

4,600,000 تومان

3,200,000 تومان

5,900,000 تومان

18 ساعت

11,700,000 تومان

8,100,000 تومان

15,200,000 تومان

30 ساعت

2,900,000 تومان

2,000,000 تومان

3,800,000 تومان

8 ساعت

2,400,000 تومان

1,800,000 تومان

3,000,000 تومان

8 ساعت

5,500,000 تومان

4,000,000 تومان

7,200,000 تومان

15 ساعت

2,300,000 تومان

1,700,000 تومان

3,000,000 تومان

8 ساعت

8,100,000 تومان

5,600,000 تومان

11,500,000 تومان

20 ساعت

7,100,000 تومان

5,000,000 تومان

9,200,000 تومان

18 ساعت

2,500,000 تومان

1,700,000 تومان

3,300,000 تومان

8 ساعت

2,600,000 تومان

1,750,000 تومان

3,350,000 تومان

10 ساعت

5,200,000 تومان

3,600,000 تومان

5,800,000 تومان

12 ساعت

12,100,000 تومان

8,400,000 تومان

15,700,000 تومان

20 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته تاسیسات

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

11,400,000 تومان

8,000,000 تومان

14,800,000 تومان

30 ساعت

5,500,000 تومان

3,900,000 تومان

7,100,000 تومان

35 ساعت

7,400,000 تومان

5,200,000 تومان

9,600,000 تومان

15 ساعت

11,100,000 تومان

7,600,000 تومان

14,300,000 تومان

10 ساعت

6,400,000 تومان

4,500,000 تومان

8,300,000 تومان

10 ساعت

9,300,000 تومان

6,500,000 تومان

12,100,000 تومان

15 ساعت

13,600,000 تومان

9,600,000 تومان

17,600,000 تومان

30 ساعت

17,400,000 تومان

12,100,000 تومان

22,600,000 تومان

45 ساعت

3,100,000 تومان

2,100,000 تومان

4,000,000 تومان

12 ساعت

7,700,000 تومان

5,400,000 تومان

10,000,000 تومان

12 ساعت

9,000,000 تومان

6,300,000 تومان

11,700,000 تومان

20 ساعت

4,900,000 تومان

3,400,000 تومان

6,300,000 تومان

20 ساعت

7,900,000 تومان

5,600,000 تومان

10,200,000 تومان

40 ساعت

9,500,000 تومان

5,500,000 تومان

12,300,000 تومان

30 ساعت

4,600,000 تومان

3,200,000 تومان

5,900,000 تومان

20 ساعت

3,300,000 تومان

2,300,000 تومان

4,300,000 تومان

12 ساعت

8,500,000 تومان

5,900,000 تومان

11,000,000 تومان

20 ساعت

2,900,000 تومان

5,800,000 تومان

3,800,000 تومان

30 ساعت

4,100,000 تومان

2,900,000 تومان

5,300,000 تومان

30 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته حمل و نقل

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

12,600,000 تومان

8,800,000 تومان

16,300,000 تومان

20 ساعت

آموزش لودر

13,200,000 تومان

9,200,000 تومان

17,200,000 تومان

20 ساعت

آموزش بیل مکانیکی

11,500,000 تومان

8,050,000 تومان

14,900,000 تومان

20 ساعت

آموزش تاور کرین

15,800,000 تومان

11,000,000 تومان

20,500,000 تومان

20 ساعت

آموزش جرثقیل

14,800,000 تومان

10,300,000 تومان

19,200,000 تومان

20 ساعت

آموزش راننده پایه یک

12,800,000 تومان

8,900,000 تومان

16,600,000 تومان

20 ساعت

آموزش راننده پایه دو

10,750,000 تومان

7,500,000 تومان

13,900,000 تومان

20 ساعت

5,900,000 تومان

4,100,000 تومان

7,600,000 تومان

20 ساعت

7,600,000 تومان

5,300,000 تومان

9,800,000 تومان

20 ساعت

5,300,000 تومان

3,700,000 تومان

6,900,000 تومان

20 ساعت

5,800,000 تومان

4,100,000 تومان

4,600,000 تومان

20 ساعت

4,600,000 تومان

3,200,000 تومان

5,900,000 تومان

20 ساعت

6,600,000 تومان

4,600,000 تومان

8,500,000 تومان

20 ساعت