برنامه کلاسی دوره های آکادمی فنی نو

برنامه کلاسی و ساعت کلاسی دوره های آموزش فنی نو

 

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته معماری

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

3,300,000 تومان

2,300,000 تومان

4,300,000 تومان

40 ساعت

5,800,000 تومان

4,100,000 تومان

7,500,000 تومان

60 ساعت

4,500,000 تومان

4,300,000 تومان

5,800,000 تومان

30 ساعت

4,800,000 تومان

3,100,000 تومان

6,200,000 تومان

50 ساعت

5,600,000 تومان

3,900,000 تومان

7,200,000 تومان

60 ساعت

5,100,000 تومان

3,700,000 تومان

6,600,000 تومان

50 ساعت

3,600,000 تومان

2,600,000 تومان

4,600,000 تومان

30 ساعت

2,600,000 تومان

1,900,000 تومان

3,400,000 تومان

20 ساعت

2,600,000 تومان

1,900,000 تومان

3,400,000 تومان

15 ساعت

2,400,000 تومان

1,700,000 تومان

3,300,000 تومان

15 ساعت

1,400,000 تومان

1,000,000 تومان

1,800,000 تومان

8 ساعت

3,200,000 تومان

2,200,000 تومان

4,100,000 تومان

12 ساعت

2,400,000 تومان

1,700,000 تومان

3,300,000 تومان

12 ساعت

3,600,000 تومان

2,600,000 تومان

4,600,000 تومان

20 ساعت

4,600,000 تومان

3,200,000 تومان

5,900,000 تومان

30 ساعت

9,600,000 تومان

6,800,000 تومان

12,400,000 تومان

60 ساعت

5,700,000 تومان

4,000,000 تومان

7,400,000 تومان

80 ساعت

5,300,000 تومان

3,700,000 تومان

6,900,000 تومان

50 ساعت

5,500,000 تومان

3,900,000 تومان

7,100,000 تومان

60 ساعت

13,500,000 تومان

9,500,000 تومان

17,500,000 تومان

30 ساعت

8,800,000 تومان

6,100,000 تومان

11,400,000 تومان

70 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته فناوری اطلاعات

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

1,700,000 تومان

1,200,000 تومان

2,300,000 تومان

60 ساعت

1,200,000 تومان

900,000 تومان

1,500,000 تومان

30 ساعت

1,500,000 تومان

1,000,000 تومان

1,900,000 تومان

40 ساعت

2,800,000 تومان

2,000,000 تومان

3,600,000 تومان

30 ساعت

3,600,000 تومان

2,600,000 تومان

4,600,000 تومان

40 ساعت

1,100,000 تومان

800,000 تومان

1,400,000 تومان

20 ساعت

2,600,000 تومان

1,900,000 تومان

3,300,000 تومان

20 ساعت

4,600,000 تومان

3,300,000 تومان

5,900,000 تومان

30 ساعت

2,400,000 تومان

1,700,000 تومان

3,100,000 تومان

30 ساعت

2,900,000 تومان

2,100,000 تومان

3,600,000 تومان

60 ساعت

1,000,000 تومان

700,000 تومان

1,300,000 تومان

12 ساعت

1,000,000 تومان

700,000 تومان

1,300,000 تومان

12 ساعت

1,000,000 تومان

700,000 تومان

1,300,000 تومان

12 ساعت

1,000,000 تومان

700,000 تومان

1,300,000 تومان

12 ساعت

1,000,000 تومان

700,000 تومان

1,300,000 تومان

12 ساعت

2,200,000 تومان

1,500,000 تومان

2,800,000 تومان

30 ساعت

4,300,000 تومان

3,000,000 تومان

5,500,000 تومان

40 ساعت

2,100,000 تومان

1,500,000 تومان

2,700,000 تومان

40 ساعت

3,100,000 تومان

2,100,000 تومان

4,100,000 تومان

40 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته مکانیک

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

2,700,000 تومان

1,900,000 تومان

3,500,000 تومان

60 ساعت

4,200,000 تومان

3,000,000 تومان

5,400,000 تومان

30 ساعت

4,500,000 تومان

3,150,000 تومان

5,900,000 تومان

40 ساعت

3,800,000 تومان

2,700,000 تومان

3,900,000 تومان

30 ساعت

5,600,000 تومان

4,000,000 تومان

6,200,000 تومان

40 ساعت

3,100,000 تومان

2,000,000 تومان

4,000,000 تومان

20 ساعت

2,600,000 تومان

1,900,000 تومان

3,300,000 تومان

20 ساعت

3,600,000 تومان

2,600,000 تومان

4,600,000 تومان

30 ساعت

1,800,000 تومان

1,300,000 تومان

2,300,000 تومان

30 ساعت

5,900,000 تومان

4,200,000 تومان

7,600,000 تومان

60 ساعت

3,800,000 تومان

2,700,000 تومان

4,900,000 تومان

12 ساعت

2,400,000 تومان

1,700,000 تومان

3,100,000 تومان

12 ساعت

1,300,000 تومان

1,000,000 تومان

1,600,000 تومان

12 ساعت

12,000,000 تومان

8,400,000 تومان

15,600,000 تومان

30 ساعت

15,000,000 تومان

10,500,000 تومان

19,500,000 تومان

30 ساعت

2,200,000 تومان

1,800,000 تومان

2,800,000 تومان

30 ساعت

1,300,000 تومان

1,000,000 تومان

1,600,000 تومان

40 ساعت

3,100,000 تومان

2,200,000 تومان

4,000,000 تومان

40 ساعت

11,900,000 تومان

8,400,000 تومان

15,500,000 تومان

40 ساعت

2,100,000 تومان

1,500,000 تومان

2,700,000 تومان

40 ساعت

4,100,000 تومان

2,900,000 تومان

5,300,000 تومان

40 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته برق

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

7,700,000 تومان

5,400,000 تومان

10,500,000 تومان

40 ساعت

5,000,000 تومان

3,500,000 تومان

6,500,000 تومان

30 ساعت

4,100,000 تومان

2,900,000 تومان

5,300,000 تومان

20 ساعت

1,000,000 تومان

700,000 تومان

1,900,000 تومان

20 ساعت

5,600,000 تومان

3,000,000 تومان

7,200,000 تومان

50 ساعت

5,900,000 تومان

3,200,000 تومان

7,600,000 تومان

50 ساعت

2,600,000 تومان

1,900,000 تومان

3,300,000 تومان

30 ساعت

2,900,000 تومان

2,100,000 تومان

3,700,000 تومان

30 ساعت

5,200,000 تومان

3,700,000 تومان

6,700,000 تومان

40 ساعت

5,900,000 تومان

4,200,000 تومان

7,600,000 تومان

40 ساعت

3,800,000 تومان

2,700,000 تومان

4,900,000 تومان

30 ساعت

2,400,000 تومان

1,700,000 تومان

3,100,000 تومان

18 ساعت

1,300,000 تومان

1,000,000 تومان

1,600,000 تومان

12 ساعت

3,000,000 تومان

2,100,000 تومان

3,900,000 تومان

20 ساعت

1,500,000 تومان

10,500,000 تومان

19,500,000 تومان

20 ساعت

1,800,000 تومان

1,300,000 تومان

2,300,000 تومان

20 ساعت

1,300,000 تومان

1,000,000 تومان

1,600,000 تومان

20 ساعت

1,100,000 تومان

800,000 تومان

1,300,000 تومان

20 ساعت

3,200,000 تومان

2,300,000 تومان

4,100,000 تومان

30 ساعت

2,100,000 تومان

1,500,000 تومان

2,700,000 تومان

20 ساعت

3,100,000 تومان

2,200,000 تومان

4,000,000 تومان

20 ساعت

4,100,000 تومان

2,900,000 تومان

5,300,000 تومان

20 ساعت

3,100,000 تومان

2,300,000 تومان

4,000,000 تومان

30 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته حسابداری

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

3,700,000 تومان

2,600,000 تومان

3,900,000 تومان

40 ساعت

3,200,000 تومان

2,200,000 تومان

4,300,000 تومان

25 ساعت

3,000,000 تومان

2,100,000 تومان

3,900,000 تومان

25 ساعت

1,800,000 تومان

1,300,000 تومان

2,300,000 تومان

20 ساعت

2,600,000 تومان

1,900,000 تومان

3,300,000 تومان

20 ساعت

3,300,000 تومان

2,400,000 تومان

4,200,000 تومان

25 ساعت

2,600,000 تومان

1,900,000 تومان

3,300,000 تومان

20 ساعت

3,400,000 تومان

2,400,000 تومان

4,400,000 تومان

25 ساعت

1,800,000 تومان

1,300,000 تومان

2,300,000 تومان

18 ساعت

3,400,000 تومان

2,400,000 تومان

4,400,000 تومان

30 ساعت

1,000,000 تومان

700,000 تومان

1,300,000 تومان

8 ساعت

1,000,000 تومان

700,000 تومان

1,300,000 تومان

8 ساعت

2,500,000 تومان

1,800,000 تومان

2,300,000 تومان

15 ساعت

1,000,000 تومان

700,000 تومان

1,300,000 تومان

8 ساعت

3,000,000 تومان

2,100,000 تومان

3,900,000 تومان

20 ساعت

2,700,000 تومان

1,900,000 تومان

3,500,000 تومان

18 ساعت

1,000,000 تومان

700,000 تومان

1,300,000 تومان

8 ساعت

1,100,000 تومان

750,000 تومان

1,350,000 تومان

10 ساعت

1,900,000 تومان

1,400,000 تومان

3,300,000 تومان

12 ساعت

3,100,000 تومان

2,200,000 تومان

4,000,000 تومان

20 ساعت

شهریه دوره های آکادمی فنی نو رشته تاسیسات

نام دوره

هزینه دوره

هزینه دوره آنلاین [30% تخفیف]

هزینه دوره خصوصی

زمان دوره

2,300,000 تومان

1,600,000 تومان

2,900,000 تومان

30 ساعت

2,500,000 تومان

1,700,000 تومان

3,300,000 تومان

35 ساعت

1,900,000 تومان

1,400,000 تومان

2,300,000 تومان

15 ساعت

2,100,000 تومان

1,500,000 تومان

2,700,000 تومان

10 ساعت

1,600,000 تومان

1,100,000 تومان

2,000,000 تومان

10 ساعت

2,300,000 تومان

1,700,000 تومان

2,900,000 تومان

15 ساعت

3,600,000 تومان

2,600,000 تومان

4,600,000 تومان

30 ساعت

5,400,000 تومان

3,800,000 تومان

7,000,000 تومان

45 ساعت

1,300,000 تومان

1,000,000 تومان

1,600,000 تومان

12 ساعت

1,400,000 تومان

1,100,000 تومان

1,700,000 تومان

15 ساعت

2,000,000 تومان

1,600,000 تومان

2,400,000 تومان

12 ساعت

5,000,000 تومان

3,500,000 تومان

6,500,000 تومان

20 ساعت

3,500,000 تومان

2,500,000 تومان

4,500,000 تومان

20 ساعت

7,900,000 تومان

5,600,000 تومان

10,200,000 تومان

40 ساعت

6,500,000 تومان

4,500,000 تومان

8,500,000 تومان

30 ساعت

2,600,000 تومان

1,800,000 تومان

3,400,000 تومان

20 ساعت

1,300,000 تومان

1,000,000 تومان

1,300,000 تومان

12 ساعت

3,500,000 تومان

2,500,000 تومان

4,500,000 تومان

20 ساعت

2,900,000 تومان

2,100,000 تومان

3,800,000 تومان

30 ساعت

4,100,000 تومان

2,900,000 تومان

5,300,000 تومان

30 ساعت

دکمه بازگشت به بالا